اولویت خبر و تحلیل های فرافرهنگ به نظر شما؟
(18.43%) 118
+ تحصیل یا عدم تحصیل
(28.90%) 185
+ ازدواج و طلاق ، فرزندآوری؛ آری یا خیر
(34.21%) 219
+ اشتغال و بیکاری ؛ مهارت یا تجربه یا دانش
(18.43%) 118
+ ورزش یا اعتیاد ، قهرمانی یا همگانی

تعداد شرکت کنندگان : 640