اولویت خبر و تحلیل های فرافرهنگ به نظر شما؟
(18.52%) 118
+ تحصیل یا عدم تحصیل
(29.04%) 185
+ ازدواج و طلاق ، فرزندآوری؛ آری یا خیر
(33.90%) 216
+ اشتغال و بیکاری ؛ مهارت یا تجربه یا دانش
(18.52%) 118
+ ورزش یا اعتیاد ، قهرمانی یا همگانی

تعداد شرکت کنندگان : 637